<div id="noframefix"> <h1>RS Santa Elisabeth Batam</h1> <p><b>Rumah sakit ST. Elisabeth Batam</b></p> <p>Please <a href="http://elisabethbatam.blogspot.com/">Click here</a> to visit <a href="http://elisabethbatam.blogspot.com/"><b>RS Santa Elisabeth Batam</b></a> site</p> </div>